17. februar 2022

Landsmøde 2022

FN-forbundets landsmøde 2022

Landsmødet er FN-forbundets øverste, demokratiske myndighed, hvor vores arbejde i den forgangne landsmødeperiode skal diskuteres, og hvor vi skal fastlægge vores prioriteter. 

Landsmødet er indkaldt den 21. februar. Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden to uger før landsmødet og som har betalt deres kontingent, kan deltage. Alle medlemmer, der har været medlem over en måned, har stemmeret på landsmødet.

Deltagergebyret for fremmøde er 125 kr. Deltagergebyret for individuelle medlemmer, der betaler reduceret kontingent (unge, pensionister og ledige), er 75 kr.

Der er også mulighed for virtuel deltagelse.

Tid og sted
FN-forbundets landsmøde 2022 finder sted lørdag den 21. maj i Aalborg; det nøjagtige sted oplyses senere. Vi starter kl. 10.45 med indskrivningen, og landsmødet slutter omkring kl. 18.00.

Hvem kan deltage
Individuelle medlemmer kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest to uger forud for landsmødet, dvs. den 7. maj.

Indtil tre repræsentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra kategorierne a) og b), nævnt i vedtægternes paragraf 2, kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest to uger forud for landsmødet, dvs. den 7. maj.

Alle med over en måneds medlemskab har stemmeret, medlemmer med under en måneds medlemskab har taleret; ingen kan bære mere end én stemme. Repræsentanter for kollektive medlemsorganisationer kategori c) kan deltage i landsmødet som observatører med taleret.

Tilmelding
Man skal tilmelde sig landsmødet via NemTilmeld.

Landsmødegebyret betales samtidig, kr. 125,-. Individuelle medlemmer, der betaler reduceret kontingent (studerende, pensionister og ledige), betaler reduceret landsmødegebyr på kr. 75,-

Frist for tilmelding er den 7. maj (vedtægtsbestemt forudsætning for opnåelse af stemmeret; dertil kravet om min. 1 måneds medlemskab). Deltagergebyret tilbagebetales ikke efter denne dato.

Rejsetilskud
Individuelle medlemmer boende uden for Nordjylland kan ansøge om tilskud til rejseudgifter over kr. 100,-, og kun til billigste, offentlige transport mod efterfølgende indsendelse af originalkvitteringer. Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af ansøgninger.

Ved tilmeldingen kan man angive ønske om samkørsel.

Frist for indsendelse af forslag
Der er frist for indsendelse af eventuelle forslag til dagsordenes punkt 5 (indkomne forslag, herunder resolutioner og udtalelser) er sekretariatet i hænde senest den 7. maj.

Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til vedtægterne skal være sekretariatet i hænde senest to måneder før landsmødet, dvs. den 21. marts.

Frist for opstillinger
Der er frist for opstilling til FN-forbundets ledende organer to uger før landsmødet, dvs. den 7. maj. Opstillinger inkluderes i 'kandidaturkataloget', der udsendes til de landsmødetilmeldte. 

Du bedes benytte opstillingsblanketten, som kan downloades her.

Dagsorden efter gældende vedtægter:

  1. Godkendelse af forretningsorden
  2. Valg af dirigent(er), landsmødesekretær(er), stemmetællere og redaktionsudvalg
  3. Beretning
  4. Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimumskontingent for kollektive medlemmer og godkendelse af forudgående års reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af a) forperson (Næstforperson og hovedkasserer er på valg i 2023)
  7. Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4D (6 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021)
  8. Fremtidig virksomhed
  9. Valg af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret og en parlamentarisk revisor
  10. Eventuelt

Vedtægter
FN-forbundets vedtægter kan findes på vores hjemmeside.