Spotlight Mål 8
5. august 2021

Spotlight på Verdensmål 8

Den danske arbejdsmarkedsmodel har sikret økonomisk vækst og et godt arbejdsliv. Alligevel har Danmark problemer med at opnå Verdensmålenes Mål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst.

NATIONALT 

I et globalt perspektiv har den danske arbejdsmarkedsmodel sikret økonomisk vækst, et godt arbejdsliv, gode rammebetingelser og høj produktivitet. Således også i perioden siden 2017. Alligevel er der problemer med at leve op til Verdensmål 8. 

Den økonomiske vækst skal ske bæredygtigt, men væksten medfører øget træk på naturressourcerne og øger det globale fodaftryk. Danmarks fodaftryk ligger allerede i dag alt for højt. Hvis alle på jorden havde samme forbrug som en dansker, ville det kræve godt 4 jordkloder.

Nye atypiske stillinger og social dumping presser løn- og arbejdsvilkår og undergraver på sigt den danske arbejdsmarkedsmodel. Desuden er der ikke lige adgang til arbejdsmarkedet. Trods stigende beskæftigelse og fald i arbejdsløsheden har unge fortsat dobbelt så høj arbejdsløshed som andre. Særlig ramt er dem uden uddannelse, og alt for mange unge er hverken i arbejde eller under uddannelse (NEET).

Samtidig forskelsbehandles der på grund af etnicitet, alder, handicap og andre områder nævnt i forskelsbehandlingsloven. Ledige fra 50-65 har svært ved at vinde nyt fodfæste på arbejdsmarkedet, og sammen med stive regler ved overgang fra arbejdsliv til pension betyder det tab af værdifuld arbejdskraft.

ANBEFALINGER

  • Danmark skal reducere sit samlede økologiske fodaftryk.
  • Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal udarbejde en tværsek- toriel, national handleplan for at reducere NEET-tallet. 
  • Danmark skal sikre, at atypiske stillinger overenskomstdækkes. Danmark skal bekæmpe social dumping, bl.a. ved at udbrede aftaler om kædeansvar og sociale klausuler samt ved skærpet kontrol. 
  • Danmark skal lave systematiske undersøgelser af diskrimination på arbejdsmarkedet.
  • Lovgivning og aftaler skal sikre glidende overgang fra arbejdsmarked til pension for at fastholde værdifuld arbejdskraft. 

INTERNATIONALT 

Hvis målsætningen om at afskaffe børne- og tvangsarbejde skal nås, kræver det en større indsats – også fra erhvervslivets side. Problemerne er stadig udbredte i virksomheders globale værdikæder. 

Undersøgelser viser, at der stadig er alt for få europæiske og danske virksomheder, der handler i overens- stemmelse med internationale FN- og OECD-standarder. Den udviklingspolitiske strategi fastslår, at Danmark vil ”fremme mere velfungerende arbejdsmarkeder i udviklingslandene baseret på arbejdstagerrettig- heder og social dialog”86 med rammebetingelser, som også omfatter en sund arbejdsstyrke og civilsamfundsorganisationers støtte til erhvervs- og arbejds- markedsuddannelser. Men Danmarks oplagte mulighed for at være katalysator for velfungerende arbejdsmarkeder har skiftende regeringer kun brugt meget lidt. Danmark bør skabe de nødvendige rammebetingelser gennem udviklingsbistanden og samtidig sikre, at danske virksomheder og deres underleve- randører opfylder ILO’s konventioner og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Indsatsen er afgørende for at skabe anstændige jobs til en stadig voksende arbejdsstyrke af unge af begge køn, såvel i formelle som uformelle sektorer af erhvervslivet og for at begrænse migration.

ANBEFALINGER

  • Danmark skal fremme en grundlæggende omlægning af internationale økonomiske institutioner, således at realøkonomiske aktiviteter globalt set holdes inden for rammerne af planetens grænser og menneskers basale behov. 
  • Regeringen skal gøre det lovpligtigt for virksomheder og finansielle institutioner at udøve due diligence og etablere strafansvar ved dom- stolene i alvorlige sager. 
  • Danmark skal til vores samarbejdslande allokere tilstrækkelig udviklingsbistand til at sikre rammebetingelser for velfungerende arbejdsmarkeder.
  • Udviklingsbistanden skal være katalysator for arbejdsmarkeds- lovgivning og social dialog, der fremmer anstændige jobs og bæredygtig beskæftigelse. 

Se den korte explainervideo eller læs hele Spotlightrapporten

 

Foto: Quang Nguyen Vinh from Pexels