Spotlight Mål 16
30. august 2021

Spotlight på Verdensmål 16

Et stigende antal konflikter i verden varer længere, går hårdere udover civile end tidligere og tvinger et større antal mennesker på flugt. Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner har en særlig betydning, fordi alle Verdensmål er afhængige af, at vi opnår mål 16 - fordi menneskerettigheder, fred, sikkerhed og udvikling er nært forbundet. I civilsamfundets Spotlightrapport kan du læse anbefalingerne til, hvordan Danmark kan bidrage til at skabe mere fred og retfærdighed globalt. Anbefalingerne er skrevet af os i FN-forbundet sammen med Dansk Flygtningehjælp, Globale Seniorer, KULU, Nyt Europa, Oxfam Ibis, Red Barnet og RIKO.

NATIONALT

I Danmark begrænses visse grupper af borgeres frihedsrettigheder, eksempli- ficeret ved det seneste forbud mod offentlig tildækning af ansigtet.132 Lov om administrativ fratagelse af statsborgerskab samt ophævelse af lovens solop- gangsklausul gør det muligt uden retssag at fratage danskere med dobbelt statsborgerskab deres statsborgerskab. Lovudkastet L189 forelagt Folketinget i starten af 2021, kaldet Tryghedspakken, ville have begrænset den fredelige forsamlingsfrihed, idet politiet kan indføre et opholdsforbud for alle i et område, hvis enkelte har udvist utryghedsskabende adfærd. Loven blev dog stemt ned i Folketinget i juni 2021.

ANBEFALINGER

  • Danmark skal ophæve forbuddet og ændre straffeloven for at tillade ansigtsdækning offentligt.
  • Danmark skal afskaffe restriktiv lovgivning og respektere forsamlingsfriheden for alle.
  • Danmark skal udvikle en klar plan for anvendelse af Kvinder, Fred og Sikkerheds-dagsordenen i den danske kontekst.

INTERNATIONALT

Danmarks udviklingsbistand går i stigende grad til ‘skrøbelige’ lande. Mens det er positivt, at Udenrigsministeriet har etableret en enhed for Migration, Nærområder og Skrøbelighed, så er de menneskelige og finansielle ressourcer til området stadig utilstrækkelige. De dansk finansierede konfliktforebyggelse og fredsskabende indsatser indtænker ikke i tilstrækkelig grad relationen mellem konflikt og klimaforandringer, hvilket er nødvendigt for bedre at kunne imødegå de strukturelle årsager til ustabilitet, som leder til tvungen fordrivelse.

Både den danske udviklings- og udenrigspolitik har i højere grad prioriteret at styrke civilsamfundets råderum globalt. Det ses gennem puljertil civilsamfundsaktører i fare, flere midler til FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder samt handling i FN for bedre at inkludere civilsam- fundet og øget kritik af regeringer, der slår ned på ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheder.

Lanceringen af Danmarks nationale handlingsplan for Kvinder, Fred og Sikkerhed er et vigtigt skridt i retningen af mere ambitiøse mål på området, men der mangler dedikerede ressourcer til at implementere planen. Den manglende henvisning til denne dagsorden indenrigspolitisk, f.eks. i forhold til kvindelige asylsøgere, er også en klar svaghed. 

Mens antallet af børn udsat for vold og alvorlige krænkelser er steget globalt over de senere år, ikke mindst pga. det stigende antal konflikter, som varer længere og går hårdere udover civile end hidtil, så har Danmark nedprioriteret sit fokus på forebyggelse, respons og ansvarlighed ift. vold mod børn i konflikt. 

FN’s fredsoperationer spiller en kritisk rolle i opretholdelsen af international fred og sikkerhed. Mens Danmark over årene har bidraget med et betydeligt antal soldater og politibetjente til disse operationer, er antallet af danske soldater faldet markant, og pt. bidrager Danmark slet ikke med noget politi.

ANBEFALINGER 

  • Danmark skal øge sit multilaterale engagement med fokus på 1325, Children and Armed Conflict samt R2P-dagsordenerne samt ift. håndte- ring af årsager til skrøbelighed, herunder at sikre stærk synergi med klimatilpasningsindsats. Dette kræver investeringer, bl.a. internt i relevante ministerier, men også i støtten til freds- og sikkerhedsinitiativer.
  • Danmark skal i sit kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd ligeledes have fokus på ovenstående dagsordener samt styrke bidraget til FN’s ”Sustaining Peace”-dagsorden, inklusive at støtte lokalt-ledet konfliktforebyggelse og fredsopbygning.

Se den korte explainervideo eller læs hele Spotlightrapporten.   

 

Foto: Artem Podrez fra Pexels