1. januar 0001

På det største Landsmøde i 10 år i FN-forbundet gjorde de knap 90 deltagende medlemmer i denne weekend på Københavns Rådhus det klart, at FN og FN-sagen er så relevant som nogen sinde – om man så er 19 eller 82 år.

Under overskriften "Fordi vi tror på globalt ansvar" satte deltagerne fokus på aktuelle udfordringer, og kom med en række advarsler og opfordringer til den danske regering. Udtalelserne omfatter følgende emner:

  • Ytringsfrihed
  • Vestsahara
  • Dansk flygtningepolitik
  • Danmark for bæredygtighed
  • Den internationale våbenhandelstraktat

Der blev også valgt en ny bestyrelse med nye kræfter samt et nyt repræsentantskab. Herunder er nogle korte uddrag fra udtalelserne og en kort beretning om resultaterne af de forskellige valg. I næste nummer af Global kan du læse en fyldig reportage fra Landsmødet.

Udtalelser

  • FN-forbundet er dybt betænkelig ved regeringens udkast til ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, hvori det foreslås, at "programmer ikke på nogen måde må tilskynde til had […] og ikke på nogen måde må fremme terrorisme".
  • Hvad angår Dansk flygtningepolitik og dens forvaltning, så skal de FN-konventioner, vi har tilsluttet os, følges.FN-forbundet understreger, at Danmark skal overholde de internationale konventioner, vi har ratificeret/tiltrådt, og at offentligheden bør have et sikkert grundlag for at tage stilling til, om UNHCR's kritik af Danmarks håndtering af flygtningespørgsmål er berettiget.
  • I forbindelse med arbejdet for global bæredygtighed, opfordrer FN-forbundet regeringen til at øge bestræbelserne på at realisere skat på finansielle transaktioner, med henblik på at genskabe forbindelsen mellem reale og finansielle aktiviteter og samtidig modvirke "finansiel forurening" gennem uhæmmede spekulative transaktioner.
  • På baggrund af de internationale forhandlinger om våbenhandelstraktaten, bør Danmark på hjemmefronten arbejde for, at der etableres bindende regler for våbentransportbranchen, så danske firmaer ikke lovligt kan medvirke til grove brud på menneskerettighederne og den humanitære folkeret, med deres våbenoverførsler.
  • Sluttelig opfordres Danmarks regering til igen at gå imod EU's fiskeriaftale med Marokko, da aftalen giver EU-fiskere adgang til Vestsaharas farvand og til aktivt at arbejde for, at FN's mission i Vestsahara, der blev etableret i 1991, får udvidet sit mandat til også at inkludere menneskerettighedsområdet. Den i mere end 20 år besluttede folkeafstemning om områdets fremtid bør gennemføres snarest.

Ovenstående er uddrag fra de forskellige udtalelser og kan i deres helhed downloades og læses her.

Valgresultater

Forretningsudvalget består uændret fra sidste landsmødeperiode med Jørgen Estrup og Trine Jensen på hhv. formands- og næstformandsposten. Det samme gør sig imidlertid ikke gældende for bestyrelsen, som i særdeleshed har ændret karakter. Blandt de nye medlemmer udgør Anders Trelborg, Andreas Hansen og Rasmus Gyldenkerne Nielsen en yngre bestyrelse, end FN-forbundet er vant til. Og det er altså en bestyrelse, der blev valgt af et landsmøde med det største antal deltagere i 10 år vel at mærke.

Bestyrelsen og forretningsudvalgene samt medlemmernes CV og baggrund kan du læse her. Baggrundsoplysningerne for de nyvalgte medlemmer er i skrivende stund på vej til hjemmesiden.

Derudover skal vi bl.a. byde velkommen til Dansk Socialdemokratisk Ungdom som i kraft af Thomas Sjöberg Neergaard nu sidder som kollektivt medlem af repæsentantskabet. OSMTH, som nyder en helt speciel anerkendelse under FN, hvor de sidder med ved bordet til møderne i FNs økonomiske og sociale råd (ECOSOC) i samtlige FN kontorer (New York, Wien, Hong Kong m.fl.) er nu også at finde i FN-forbundets repræsentantskab. 

Inden længe kan du på FN-forbundets facebook-side se et fyldigt billedalbum fra Landsmødet, og som sagt vies næste nummer af Global til en grundig reportage, hvor du også kan se billeder, læse alle valgresultater og meget mere.