1. januar 0001

Panama-sagen understreger behovet for globalt samarbejde om beskatning

taxes_ed

 

Afsløringen af, at et advokatfirma i Panama, som fast praksis og med lokal lovgivning i ryggen, har hjulpet i tusindevis af personer og virksomheder med oprettelse af selskaber til at skjule penge, viser endnu engang, at global regulering af skattespørgsmål er helt nødvendig.

Fair beskatning er en livsbetingelse for sammenhængskraften i samfund og ligeledes et vigtigt led i arbejdet med at finde finansiering til realisering af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, som i september 2015 blev enstemmigt vedtaget i FN's generalforsamling.

Det er uholdbart, såvel med forskellige regler for, hvilke indkomsttyper, der er skattepligtige, da dette undergraver landes beskatningsmuligheder, som at ejerskab - som i Panama-sagen - kan skjules for myndigheder gennem særlige typer af selskaber.

Ligeledes et det stærkt bekymrende, i hvor høj grad transnationale virksomheder søger at organisere sig med henblik på minimal skattebetaling. Det globale erhvervsliv bør skabe en virksomhedskultur med et langt større samfundsansvar.

FN-forbundet opfordrer den danske regering til at arbejde aktivt for FN-vedtagne rammer for ensartede, transparente og velfungerende skattesystemer verden over.

Mere specifikt opfordrer FN-forbundet til, at der bl.a. arbejdes for

  • En udstrakt oplysningspligt i alle lande og territorier med henblik på åbenhed om skattespørgsmål samt afsløring af hvidvask af penge, knyttet til kriminalitet.
  • Generel anvendelse af åbne skattelister for virksomheder, fonde og andre juridiske personer.
  • At rammer besluttes globalt i FN og ikke alene i mere snævre sammenslutninger som fx OECD og EU.
  • En væsentlig øget bemanding af FN's komité om skattespørgsmål, hvor p.t. kun en håndfuld personer er ansat til at beskæftige sig med hele verdens skatteforhold.
  • Øget støtte til forbedret skatteadministrativ kapacitet, især i udviklingslande.
  • Tilføjelse af "korrekt skattebetaling" som et kriterium for virksomheder for at kunne være omfattet af "Global Compact", et kodeks for god virksomhedsadfærd.
  • Pres gennem sanktioner på lande og territorier, som aktuelt tilbyder helt eller delvist skattely.
  • Regler som vil betyde, at skatteprovenuet fra virksomheder som arbejder i flere lande fordeles i forhold til virksomhedens økonomiske aktivitet i de pågældende lande.

Et af formålene for FN er, jf. FN-pagten, "at anvende mellemfolkelig organisation til befordring af økonomiske og sociale fremskridt for alle folkeslag". Det er på høje tid, at medlemslandene giver støtte til, at FN effektivt kan fremme denne målsætning, herunder ved at opstille rammer for fair beskatning.

 

Udtalelsen blev vedtaget på FN-forbundets bestyrelsesmøde den 13. april 2016