1. januar 0001

Menneskerettighedsorganisationer: Danmark ender med at blive et dårligt eksempel

UPR_skygge
UN Photo/ Jean Marc Ferré

 

13 danske menneskerettighedsorganisationer - under Rådet for Menneskerettigheder - har netop offentliggjort en rapport om menneskerettighedssituationen i Danmark. Dette sker som opfølgning på FN's Menneskerettighedsråds eksamination af Danmark i 2011 under den Universelle Periodiske Bedømmelse, som alle FN's medlemsstater skal igennem hvert 4. år. I 2011 fik Danmark 133 anbefalinger med hjem i bagagen om områder, hvor der skulle strammes op. Danmark accepterede 83 af anbefalingerne og forkastede de resterende 50.

Her to år henne i processen burde regeringen så redegøre for hvilke skridt, den har taget for at forbedre menneskerettighederne. Dette er imidlertid ikke sket. Trods regeringens udmelding om vigtigheden af midtvejsrapportering som et redskab til at forbedre menneskerettighederne og dens løfte til FN i 2013 om at indlevere og offentliggøre Danmarks midtvejsrapport, er rapporten endnu ikke kommet.

Menneskerettighedsorganisationerne beklager, at regeringen ikke har indleveret sin rapport til FN. Formålet med UPR-processen er jo netop at fremme menneskerettighedssituationen via dialog, men det er vanskeligt, når regeringen forholder sig tavs.

Menneskerettighedsorganisationerne har nu indleveret deres kommentarer til områder, hvor regeringen har gjort fremskridt, og hvor der ingen udvikling er sket. På den positive side nævnes det, at regeringen har etableret et uafhængigt organ til beskyttelse af børns rettigheder, forbedret beskyttelsen af handlede personer og bidraget til fortsat bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene. Desuden har regeringen fremsat beslutningsforslag om ratifikation af tillægsprotokollen til Handicapkonventionen.

Samtidig konstaterer menneskerettighedsorganisationerne, at regeringen desværre ikke har taget de lovede skridt på hovedparten af de felter, hvor Danmark halter bagefter. Det gælder f.eks.:

  • Ratifikation og inkorporering af centrale menneskerettighedskonventioner samt et generelt forbud mod diskrimination og tvangsforsvindinger vedr. anerkendelse af den individuelle klageadgang til FN vedr. krænkelser af økonomiske, sociale, kulturelle rettigheder og rettigheder for personer med handicap, og klageadgang til FN's Børnekomite.
  • Sikring af at klager over politiets krænkelser af menneskerettighederne behandles fuldstændig uafhængigt, og at politiet bærer synligt id.
  • Sikring af, at børn og unge ikke placeres i isolation, og at børn og unge ikke anbringes i fængsler for voksne strafafsonere.
  • Beskyttelse og støtte til uledsagede flygtningebørn.

 

>> Se den fulde rapport her

I sit regeringsgrundlag skriver regeringen, at den vil arbejde for, at FN's Menneskerettighedsråd bliver et effektivt organ. Menneskerettighedsorganisationerne håber, at regeringen vil tage dette løfte alvorligt og samarbejde med FN's menneskerettighedsråd. Det er først, når regeringen indleverer sin midtvejsrapport til FN, at der kan skabes en reel dialog om menneskerettighedssituationen i Danmark både med FN og med civilsamfundet i Danmark. Dette vil ikke kun være til gavn for beskyttelsen i Danmark, men det vil også være et vigtigt signal at sende til FN's øvrige medlemsstater.

Medlemmerne af Rådet for Menneskerettigheder ser meget frem til, at regeringen fremlægger sin midtvejsrapport. I forlængelse heraf vil Rådet for Menneskerettigheder afholde en konference, hvor regeringen og civilsamfundet kan drøfte, hvordan vi bedst muligt styrker respekten for menneskerettighederne i Danmark.

Denne presseudtalelse er udarbejdet af UPR udvalget under Rådet for Menneskerettigheder, som er nedsat under Institut for Menneskerettigheder.

Yderligere henvendelse kan ske til formanden for UPR-udvalget Therese Maria Rytter, Chef for Juridisk afdeling hos DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur, Mobil + 45 60 10 88 10.

 

 

Børnesagens Fællesråd

Dansk Flygtningehjælp

Gadejuristen

LGBT Danmark

FN-forbundet

Red Barnet

Danske Handicaporganisationer

Retspolitisk Forening

European Anti-Poverty Network

Dansk-Russisk Forening

DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur