FN-forbundets historie - den korte version

FN-forbundets opbygning

Hvad tror FN-forbundet på?

Hvad gør FN-forbundet?

FN-forbundets opbygning


>> FN-forbundets vedtægter


Landsmødet
Den øverste myndighed i FN-forbundet er landsmødet, der afholdes hvert andet år, og hvor alle medlemmer af FN-forbundet kan deltage. På landsmødet vælges medlemmerne til repræsentantskab, bestyrelse og forretningsudvalg. Desuden er det også i dette forum, at strategi- og handlingsplanen for FN-forbundets arbejdsområder for de følgende to år vedtages.


Forretningsudvalget
Forretningsudvalget består af FN-forbundets landsformand, næstformand, hovedkasserer og to øvrige forretningsudvalgsmedlemmer. Sammen med generalsekretæren har forretningsudvalget ansvaret for den daglige drift af organisationen.


Bestyrelsen
Bestyrelsen har i det overordnede ansvar for gennemførelsen af FN-forbundets politik, aktiviteter og økonomi. Dette betyder, at bestyrelsen

  • vedtager det årlige budget
  • nedsætter udvalg og arbejdsgrupper
  • behandler og godkender aktivitetsplaner
  • står for de overordnede prioriteringer og økonomiske dispositioner
  • godkender optagelse af nye kollektive medlemsorganisationer

Bestyrelsen består af forretningsudvalget samt 12 øvrige medlemmer. Repræsentanter fra kredse og øvrige interessegrupper kan desuden indgå i bestyrelsen som observatører.


Repræsentantskabet
Det er repræsentantskabet, der følger opfyldelsen af landsmødets handlings- og aktivitetsplaner. Repræsentantskabet består af 26 medlemmer og holder normalt møde to gange årligt.


Kollektive medlemsorganisationer
Foruden individuelle medlemmer er også ca. 40 organisationer kollektive medlemmer af FN-forbundet. De kollektive organisationer er et netværk, der består af et bredt udsnit af politiske partier, faglige organisationer, oplysningsforbund, ungdomsorganisationer, kvindeorganisationer, humanitære organisationer samt internationalt orienterede organisationer. Repræsentanter fra de kollektive medlemsorganisationer vælges til halvdelen af pladserne i repræsentantskabet.


Kredse
Kredsene udgør FN-forbundets lokale forankring som landsorganisation og består af selvstændige grupper af FN-forbundets medlemmer. Der er i øjeblikket en etableret og aktiv kreds i Aalborg og København. Kredsene støttes økonomisk af FN-forbundet, men fungerer derudover som selvstændige enheder med egne bestyrelser, der vælges lokalt. Kredsbestyrelserne mødes efter aftale og afholder debatmøder, konferencer og andre FN-aktiviteter.


Skoletjenesten
En kreds af Forbundets unge medlemmer, fortrinsvis universitetsstuderende, tilbyder skoler, gymnasier m.fl. et gæstelærerbesøg, hvor emnerne tager udgangspunkt i FN's arbejde og globale problemstillinger - ofte i form af rollespil.


Danish Model United Nations (DanMUN)
DanMUN blev stiftet i marts 2006 som en forening baseret på frivilligt arbejde med tætte bånd til FN-forbundet. Baggrunden for at starte DanMUN var at skabe en stærk platform for Model United Nations i Danmark med udgangspunkt i egne erfaringer og at sikre en kontinuerlig afholdelse af et årligt Danish Model United Nations i København. Se mere på http://www.danmun.org/


FN-forbundets Folketingsgruppe

FN-forbundet har tilknyttet en gruppe af folketingsmedlemmer fra hvert af partierne i Folketinget. Denne tværpolitiske folketingsgruppe arbejder på at styrke FN-debatten i Folketinget og er dermed en del af FN-forbundets politiske forankring.


FN-forbundets Venner
FN-forbundets Venner er en selvstyrende gruppe af erfarne FN-folk og andre med stor indsigt og ekspertise i FN-spørgsmål. Gruppens har til formål at styrke FN-ideen og dens realisering og modvirke tendensen til at nedprioritere multilaterale ideer og løsninger.


Øvrige samarbejdspartnere
FN-forbundet samarbejder i vid ustrækning med andre danske organisationer om relevante initiativer og aktiviteter, og Forbundet er bredt repræsenteret i andre organisationer og netværk.


WFUNA og WFM
FN-forbundet er medlem af to internationale sammenslutninger. WFUNA, (World Federation of United Nations Associations) og WFM, (World Federalist Movement), der tilsammen danner et netværk i mere end 100 lande.

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

Kom med til Landsmøde 2019

I år finder vores Landsmøde sted den 28. april i Aarhus. Læs mere om frister for forslag & opstillinger, mulighed for rejsetilskud og andre praktiske oplysninger her

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk